1. 1
  Ogólnogeodezyjne
  • pomiary sytuacyjno – wysokościowe– aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych w formie cyfrowej
  – aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych w formie analogowej
  – modele przestrzenne rzeźby terenu
  – numeryczne opracowania kartograficzne

  • pomiary realizacyjne

  – tyczenia obiektów liniowych i powierzchniowych
  – tyczenia sieci uzbrojenia terenu

  • pomiary inwentaryzacyjne

  – pomiary inwentaryzacyjne obiektów liniowych i powierzchniowych
  – pomiary inwentaryzacyjne sieci uzbrojenia terenu 

 2. 2
  Geodezja Inżynieryjno – przemysłowa
  • obsługa geodezyjna inwestycji

  – budownictwa drogowego i kolejowego
  – budownictwa obiektów inżynierskich
  – budownictwa kubaturowego

  • pomiary inżynierskie

  – badania przemieszczeń, osiadań, odkształceń i pionowości obiektów przemysłowych
  – pomiary realizacyjne i kontrolne torów suwnicowych
  – pomiary mas ziemnych, opracowanie wyników pomiarów i ich bilansowanie
  – pomiary przekrojów i profili podłużnych i poprzecznych obiektów liniowych i inżynierskich
  – pomiary i tworzenie numerycznego modelu terenu 

 3. 3
  Mapy numeryczne
  • tworzenie map numerycznych

  – środowisko Autocad i EwMapa (mapy 3D)

  • numeryczne projektowanie obiektów liniowych i powierzchniowych 

 4. 4
  Ewidencja gruntów, budynków i lokalów
  • badanie stanów prawnych nieruchomości

  • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

  • regulacja stanów prawnych

  – rozgraniczenia nieruchomości
  – podziały nieruchomości
  – scalenia nieruchomości
  – wznowienia granic nieruchomości 

 5. 5
  Komputerowe opracowania geodezyjne
  Przygotujemy dla Państwa również dokumentację komputerową.

min