Oferta

Firma oferuje wykonanie usług w zakresie:

I. Ogólnogeodezyjnym

• pomiary sytuacyjno – wysokościowe

– aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych w formie cyfrowej
– aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych w formie analogowej
– modele przestrzenne rzeźby terenu
– numeryczne opracowania kartograficzne

• pomiary realizacyjne

– tyczenia obiektów liniowych i powierzchniowych
– tyczenia sieci uzbrojenia terenu

• pomiary inwentaryzacyjne

– pomiary inwentaryzacyjne obiektów liniowych i powierzchniowych
– pomiary inwentaryzacyjne sieci uzbrojenia terenu

II. Geodezji inżynieryjno – przemysłowej

• obsługa geodezyjna inwestycji

– budownictwa drogowego i kolejowego
– budownictwa obiektów inżynierskich
– budownictwa kubaturowego

• pomiary inżynierskie

– badania przemieszczeń, osiadań, odkształceń i pionowości obiektów przemysłowych
– pomiary realizacyjne i kontrolne torów suwnicowych
– pomiary mas ziemnych, opracowanie wyników pomiarów i ich bilansowanie
– pomiary przekrojów i profili podłużnych i poprzecznych obiektów liniowych i inżynierskich
– pomiary i tworzenie numerycznego modelu terenu

III. Map numerycznych

• tworzenie map numerycznych

– środowisko Autocad i EwMapa (mapy 3D)

• numeryczne projektowanie obiektów liniowych i powierzchniowych

IV. Ewidencji gruntów, budynków i lokali

• badanie stanów prawnych nieruchomości

• sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

• regulacja stanów prawnych

– rozgraniczenia nieruchomości
– podziały nieruchomości
– scalenia nieruchomości
– wznowienia granic nieruchomości

V. Komputerowych opracowań geodezyjnych i projektowych